+31 (0)70 3200 565 info@mullereilbracht.com

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht kan bestaan op een boek, schilderij, maar ook op een website of tattoo. Onze juridisch specialisten helpen u bij het beschermen en handhaven van dit recht.

Juridisch advies en informatie over Auteursrecht (copyright)

Van boek, schilderij, website tot tattoo. Het auteursrecht is toepasbaar op veel uitingen. In het auteursrecht is diverse jurisprudentie ontstaan door inzet van de juridisch specialisten van Muller & Eilbracht. Vooral als het gaat om auteursrechtelijke bescherming van technische producten, een van onze specialismen.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht of de Engelse term ‘copyright’ heeft alles te maken met creatie; auteursrechtelijk beschermd is een origineel werk waarbij het persoonlijke stempel van de maker herkenbaar is, zo werd in de jurisprudentie uitgemaakt. Het auteursrecht geeft de maker (creator) de exclusieve bevoegdheid om zijn of haar werk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Of om anderen het recht te geven dat te doen, maar dan onder de voorwaarden die de maker eraan stelt.
Naast voor auteursrecht bij het publiek bekende gebieden als muziek, boeken of schilderijen kan er ook auteursrecht bestaan op websites, originele tattoos, nieuwe producten, een bouwtekening of algemene voorwaarden.

Auteursrecht automatisch

Iemand die zomaar 1-op-1 uw tekst overneemt of een deel daaruit en die overal verspreidt. Of een origineel schilderij van u print op T-shirts die in de commerciële verkoop gaan. Dat mag niet volgens de Auteurswet. Anders dan vaak wordt gedacht heeft auteursrecht niet alleen maar met schilderijen, boeken of muziek – kortom kunst – te maken. Niet kunstzin, maar originaliteit is het criterium voor het verkrijgen van auteursrecht. 
Is het werk ‘voldoende origineel’, dan rust er automatisch auteursrecht op. Voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming is dus geen registratie of depot vereist. Het is wel van belang om uw auteursrecht te kunnen bewijzen.

Juridisch advies bij inbreuk op auteursrecht

Denkt u dat iemand inbreuk maakt op het auteursrecht dat op uw creatie rust en wilt u juridisch advies? Of wilt u weten hoe u het auteursrecht op uw werk het beste kunt beschermen? Geen paniek.

De specialisten in auteursrecht van Muller & Eilbracht staan voor u klaar.

MERK

Wilt u het fijne weten over merkbescherming? Vraag de merkenspecialisten van Muller & Eilbracht. Zij kennen het klappen van de zweep als het om merkregistratie en merkbewaking gaat. Lees meer.

Uw merk vraagt om merkregistratie en bescherming

Uw merk vraagt om bescherming om te voorkomen dat anderen het zonder uw toestemming gebruiken. Schakel onze merkenrechtjuristen in hulp bij registratie van uw merk en voor juridisch advies bij merkbewaking of merkinbreuk.

Wat is een merk?

Als ondernemer gebruikt u uw merk om uw product, bedrijf of diensten een identiteit te geven en uzelf van uw concurrenten te onderscheiden. Een merk is logo, naam, symbool of combinatie daarvan eventueel met bepaalde kleuren en vormgeving. Het is een visuele uiting, maar laat ook de oorsprong van een product of bedrijf zien en staat voor een bepaalde kwaliteit. Onderscheidend vermogen is voor een merk fundamenteel; een merk dat uitsluitend een product of dienst beschrijft is niet onderscheidend en kan geen merkbescherming krijgen. De keuze voor een goed merk is dus belangrijk. Neem hierover contact op met onze ervaren merkenrecht juristen.

Merkrecht aanvragen

Merkenrecht ontstaat in de meeste landen, zoals in de Benelux, door registratie. Hiertoe wordt een depot van het merk ingediend, waarin u aangeeft welke producten of diensten onder het merk gebruikt (gaan) worden. Op die manier krijgt u, na registratie, voor de beschreven producten of diensten een monopolie op gebruik van uw merk. Hoe sterker het onderscheidende aspect, hoe groter de bescherming voor het merk. Bescherming van een merk geldt voor een periode van 10 jaar en de registratie kan daarna – tegen betaling – steeds worden verlengd met eenzelfde periode. Als houder van een geregistreerd merk kunt u anderen verbieden commercieel gebruik te maken van uw merk.

Uw merk is later de basis om concurrentie te bestrijden. Laat u bij het deponeren en registreren van een merk, goed adviseren. Effectief en duurzaam.

Kies in welke landen u uw merk beschermt

Het bepalen van de landenkeuze voor uw merkbescherming is een strategische keuze.  Omdat aan een merkregistratie veelal een verplichting tot gebruik is gekoppeld, is het verstandig om goed te overwegen in welke landen u merkbescherming wenst. U kunt merken nationaal, per land, per regio, bijv. Benelux of Europese Unie, of per groep landen, d.m.v. een zgn. Internationaal merk, beschermen.  De te bewandelen route, de vereisten en kosten hiervoor verschillen per type en land(en). Onze merkenrechtjuristen kunnen hierover adviseren. Samen bepalen we de beste strategie.

Voorafgaand aan een merkdepot kan het verstandig zijn om een beschikbaarheidsonderzoek uit te laten voeren; identieke of vergelijkbare merken die een bezwaar voor uw merkdepot kunnen vormen worden onderzocht en met u besproken. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek kan het door u gewenste merk al dan niet worden aangepast of wordt u geadviseerd om uw aandacht naar een ander merk te verleggen.

Merkbewaking door onze juristen

Registratie op orde. Alles lijkt dichtgetimmerd. Toch maakt iemand inbreuk op uw merk, zonder dat u het weet, Om dat te voorkomen, is er de Muller & Eilbracht merkbewakingsservice. Bestaand uit een periodiek onderzoek in het merkenregister regio naar gedeponeerde en/of geregistreerde merken die vergelijkbaar zijn met uw merk. Onze merkbewakingsservice heeft een wereldwijde dekking, maar u kunt deze ook per land of regio aanvragen.

Optreden tegen merkinbreuk

Het gebeurt regelmatig dat een concurrent uw merk voor zijn producten gebruikt, of een merk dat veel op uw merk lijkt. Als consumenten hierdoor in verwarring raken, kan dat voor u schade opleveren. Het is in dat geval zaak om snel tot actie over te gaan. Ons streven is daarbij steeds om in overleg tot een oplossing te komen; mocht dit niet lukken dan kan altijd de gang naar de rechter nog uitkomst bieden. 

Ons uitgangspunt is om snel en doelmatig tot een oplossing te komen en daardoor uw schade te beperken en – bij voorkeur – uw schade vergoed te krijgen. En dat tegen redelijke kosten. Neem contact op met onze ervaren merkenrecht juristen en in overleg met u wordt de meest efficiënte strategie bepaald.

Voor het geval dat uzelf van merkinbreuk wordt beschuldigd loont het ook om contact met ons op te nemen. Onze merkenrecht juristen analyseren de situatie, bepalen uw rechtspositie en met u wordt bepaald naar welke oplossing wordt gestreefd. De factor tijd speelt veelal een rol bij het vinden van zulke oplossingen; wacht in zo’n geval daarom niet te lang om contact op te nemen met onze merkenrecht juristen. 

Mélissa van Assche

octrooi-assistent/jurist IE recht

Melissa van Assche studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na diverse IE functies werkt zij nu als octrooi-assistent bij Muller & Eilbracht. Zij assisteert octrooigemachtigden en begeleidt octrooi(verlengings)procedures. Voor de opdrachtgevers van Muller & Eilbracht is Melissa het aanspreekpunt voor advies over octrooibeschermingsprocedures of -strategieën.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Michiel Eilbracht

bedrijfsondersteuning & ICT

Michiel zorgt ervoor dat alles op het technische vlak bij Muller & Eilbracht vlekkeloos verloopt. Daarnaast heeft Michiel ruime kennis en ervaring in de muziekbranche, al dan niet in relatie tot het IE recht.

e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Bescherming model

Bescherm het uiterlijk van uw product of gebruiksvoorwerp effectief met het modelrecht. Onze juridische specialisten in modelrecht vertellen hoe.

Juridisch adviseurs in modelrecht

Het oog wil ook wat. Dat geldt evengoed voor producten en gebruiksvoorwerpen. En dus besteden bedrijven veel aandacht aan de vormgeving van hun product en het visuele aspect, passend bij de merkbeleving. Om te voorkomen dat iemand anders dit kopieert, wilt u dit uiterlijk ofwel het model beschermen. Dat kan via het modelrecht.

Wat is een model?


Een model gaat puur en alleen om het uiterlijk van een product. Om dit model exclusief te beschermen moet het in ieder geval nieuw zijn en een eigen karakter hebben. De technische werking valt hierbuiten, daarvoor is het octrooirecht.

Bescherming model in Benelux, EU en internationaal


De exclusieve rechten op een model verkrijgt u door een modeldepot waaruit de kenmerkende eigenschappen van het model blijken. Dit kan voor de Benelux, voor alle landen in de Europese Unie en op internationaal niveau. Voorwaarde voor een rechtsgeldig modeldepot is dat het model nieuw is. Bescherm de looks van uw brand.

OCTROOI

Een uitvinding die de wereld gaat veroveren. De experts in octrooirecht en de octrooigemachtigden van Muller & Eilbracht vertellen u wat te doen om dit exclusief te beschermen en wat de vereisten zijn voor een octrooi.

Octrooi of patent aanvragen voor een uitvinding

Een gouden ei. Het gat in de markt. Heeft u een goede oplossing voor een technisch probleem dan wilt u deze nieuwe werkwijze of uitvinding beschermen. Dit gebeurt door een octrooi. De experts in octrooirecht van Muller & Eilbracht weten exact wat u daarvoor moet doen. Zij begeleiden u bij te volgen procedures, verzorgen uw octrooibescherming en treden effectief op tegen octrooi-inbreuk.

Wat is een octrooi?

Met een octrooi (of patent) krijgt u tijdelijk het monopolie op de door u ontwikkelde uitvinding of techniek. Om een octrooi te kunnen krijgen moet de uitvinding voldoen aan drie eisen:
1 – Absolute nieuwheid
2 – Inventiviteit
3 – Industriële toepasbaarheid
Kortom: uw uitvinding of technische oplossing mag nog nergens anders bestaan, het is niet voor de hand liggend en het moet aantoonbaar functioneren.

Beschermen idee of product met een octrooi

Een nieuw ontwikkeld product of nieuwe technische werkwijze kunt u exclusief beschermen via een nationale- of internationale octrooiaanvraag. Als octrooihouder kunt u gedurende een bepaalde tijd anderen verbieden uw geoctrooieerde uitvinding commercieel te gebruiken. Om een rechtsgeldig octrooi te verkrijgen, moet de uitvinding te voldoen aan de eerdergenoemde vereisten.

Octrooiaanvraag door onze specialisten

Onze octrooispecialisten helpen bij alle nationale- en internationale procedures. Zij adviseren of uw uitvinding octrooieerbaar is, of het nuttig is om uw uitvinding te octrooieren, en zo ja, welke stappen u wel en vooral niet moet nemen. Zij stellen een octrooiaanvraag voor u op en kunnen alle vereiste procedures afhandelen.

Octrooirechten nationaal

Octrooirechten gelden nationaal. Wilt u ook octrooibescherming buiten Nederland, dan is een nationale octrooiaanvraag in een land van uw keuze een optie. Een aantal keuzelanden bundelen in een zogenoemde internationale PCT, een Europese of – in de toekomst – een EU-octrooiaanvraag.

Aanpak octrooi-inbreuk

Wij zoeken altijd naar de meest effectieve en economische oplossing. Is een rechtszaak niet te vermijden, dan helpen wij bij (internationale) coördinatie en voorbereiding van alle noodzakelijke stukken om u als octrooihouder te ondersteunen.

BESTRIJDING ONEERLIJKE MEDEDINGING OF CONCURRENTIE

Als ondernemer wilt u ontwikkelde producten en opgebouwde kennis goed beschermen. Soms ligt de oplossing in het bestrijden van oneerlijke concurrentie en niet het intellectueel eigendomsrecht.

De weg van oneerlijke concurrentie bewandelen

In de Nederlandse samenleving geldt vrijheid van concurrentie. Een groot goed, maar dat moet wel eerlijk gebeuren. De juridisch specialisten van Muller & Eilbracht kennen de regels van het concurrentiespel tussen bedrijven en zijn thuis in het bestrijden van oneerlijke concurrentie.

Wat is oneerlijke concurrentie?

Een gezonde concurrentiestrijd is goed en nodig voor de marktwerking. Maar de concurrentie tussen bedrijven is aan bepaalde regels gebonden. Oneerlijke concurrentie gaat over alle handelingen die als doel hebben de bedrijfswinst te vergroten, maar die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar zijn. Misleidende reclame is hiervan een voorbeeld.

Maak werk van oneerlijke concurrentie

Als ondernemer investeert u in de ontwikkeling en innovatie van uw bedrijf. De resultaten daarvan wilt u goed beschermen. Dat kan via het auteursrecht, merkrecht of octrooirecht. Soms komt het voor dat u als ondernemer door een concurrent onrechtmatig wordt benadeeld, maar dat de handelwijze toch geen inbreuk maakt op eerdergenoemde rechten. Dan kan een beroep op het begrip oneerlijke mededinging uitkomst bieden.

Juridisch advies en -bijstand

Omdat vrije concurrentie het uitgangspunt van het Nederlandse handelsverkeer is, leggen rechters strenge voorwaarden op aan een beroep op oneerlijke concurrentie. Schakel daarom altijd de specialisten van Muller & Eilbracht in voor advies en juridische bijstand en maak gebruik van de ruime ervaring die wij op dit terrein hebben. Blijf scherp.

Paul Eilbracht

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeIn 1975 richtte Paul Eilbracht Muller & Eilbracht op. Paul studeerde Werktuigbouwkunde in Delft en stapte vervolgens het bedrijfsleven in. Daar ontwikkelde hij zijn praktische, bedrijfsgerichte visie op het intellectueel eigendom. Precies deze visie is terug te zien in de werkwijze van Muller & Eilbracht. 
In Nederland is Paul Eilbracht de enige makelaar in industrieel eigendom, beëdigd door de Rechtbank Rotterdam. Daarnaast is Paul internationaal octrooiadviseur, erkend Benelux en EU-merken- en modellengemachtigde en internationaal industrieel managementadviseur voor algemene en wereldwijde juridische intellectuele eigendom kwesties.

Specialisaties: alle aspecten van oneerlijke mededinging.

Lid van: AIPPI, INTA, ECTA, BMM, LES, voorheen Voorzitter van de European Federation of Technology & Innovation Consultants.

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

PRIVACY DISCLAIMER

  • Although every effort has been made to ensure the information contained in this website is correct, no rights can be derived from the contents of this website;
  • We disclaim all warranties with regard to the information provided on our webpages.
  • In no event shall we be liable for any special, indirect or consequential damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the information here provided.
  • In case of any questions and/or remarks, please contact us.

Wim van Dokkum

Nederlands- en Europees octrooigemachtigde

Wim van Dokkum werkt sinds 2003 voor Muller & Eilbracht. Deze van oorsprong scheikundig ingenieur met een diploma van de Technische Universiteit Delft is nationaal- en internationaal octrooiadviseur en octrooigemachtigde. Na ervaring te hebben opgedaan op de R&D- en octrooiafdelingen van verschillende multinationals, begeleidt hij nu opdrachtgevers van Muller & Eilbracht bij het verwerven van nationale- en internationale octrooibescherming. Ook voert Wim zelfstandig octrooiprocedures en assisteert hij advocaten bij het voeren van octrooirechtelijke procedures in de rechtbank.

Lid van: Orde van Octrooigemachtigden, WON.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Als (mode)ontwerper, conceptdenker of productontwikkelaar wilt u uw werk goed beschermen zodat niemand uw creatie zo maar gebruikt. Dat kan via het intellectueel eigendomsrecht, de specialisatie van Muller & Eilbracht.

De beste juristen en adviseurs in intellectueel eigendom

Een product dat bijna een exacte kopie is van uw werk. Iemand die aan de haal gaat met uw uitvinding of merk. Het komt dagelijks voor. De juristen van Muller & Eilbracht geven praktisch juridisch advies over hoe dit te voorkomen en hoe u uw merk, werk en technische werkwijze het beste beschermt via het intellectueel eigendomsrecht.

Wat is intellectueel eigendom?


Intellectueel eigendom gaat over rechten op intellectuele creaties zoals logo’s, foto’s, muziek, kunst, vormgeving en uitvindingen. De creaties kunt u als bedenker beschermen via het intellectueel eigendomsrecht (IE recht). Daaronder vallen: auteursrecht, octrooirecht, (sier)modelrecht, merk- en handelsnaamrecht, kwekersrecht en het bestrijden van oneerlijke concurrentie. Deze rechten zijn in zowel in de Nederlandse wetgeving als internationaal vastgelegd.

Effectieve bescherming van uw merk, werk en model

Het komt er op neer dat alleen u als bedenker het exclusieve recht heeft uw tekst, uw product of uitvinding te gebruiken. Niemand anders mag het namaken, kopiëren of zo maar gebruiken. Tenzij u daarvoor zelf toestemming geeft. De juristen van Muller & Eilbracht hebben diepgaande kennis in huis op het brede vlak van IE-recht. Wij weten haarfijn hoe u uw merk of product het beste beschermt en inbreuk voorkomt. Zowel nationaal als internationaal.

Advies en juridische bijstand bij inbreuk

Maakt iemand inbreuk op uw rechten? Of wordt u zelf beschuldigd van onrechtmatig gebruik? Handel snel en adequaat. Muller & Eilbracht staat u bij met juridische raad en daad, adviseert en procedeert wanneer nodig. De kernwoorden zijn altijd: praktisch, rechtdoorzee, creatief en proactief. Weten wat wij voor u kunnen doen?

HET TEAM

Ontmoet de specialisten in intellectueel eigendom

De merk- en octrooigemachtigden en juristen van Muller & Eilbracht maken het verschil. Maak kennis met de specialisten in het intellectueel eigendomsrecht (IE recht). Stuk voor stuk ervaren adviseurs.

Paul Eilbracht

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeIn 1975 richtte Paul Eilbracht Muller & Eilbracht op. Paul studeerde Werktuigbouwkunde in Delft en stapte vervolgens het bedrijfsleven in. Daar ontwikkelde hij zijn praktische, bedrijfsgerichte visie op het intellectueel eigendom. Precies deze visie is terug te zien in de werkwijze van Muller & Eilbracht. 
In Nederland is Paul Eilbracht de enige makelaar in industrieel eigendom, beëdigd door de Rechtbank Rotterdam. Daarnaast is Paul internationaal octrooiadviseur, erkend Benelux en EU-merken- en modellengemachtigde en internationaal industrieel managementadviseur voor algemene en wereldwijde juridische intellectuele eigendom kwesties.
Specialisaties: alle aspecten van oneerlijke mededinging.
Lid van: AIPPI, INTA, ECTA, BMM, LES, voorheen Voorzitter van de European Federation of Technology & Innovation Consultants.

David Krantz

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeDavid Krantz werkt ruim 30 jaar als IE adviseur bij Muller & Eilbracht. Nadat hij met succes de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht afrondde, werkte hij enige jaren in het bedrijfsleven voordat hij zich op het intellectueel eigendom stortte. Behalve erkend Benelux en EU-merken- en modellengemachtigde is David ook makelaar in merken, beëdigd door de Rechtbank Den Haag.
Specialisaties: bestrijding van namaak of inbreuk, strategische IE-adviezen, due diligence-onderzoek.
Lid van: BMM, AIPPI, LES, INTA.

LinkedIn | e-mail

Wim van Dokkum

Nederlands- en Europees octrooigemachtigde

Wim van Dokkum werkt sinds 2013 voor Muller & Eilbracht. Deze van oorsprong scheikundig ingenieur met een diploma van de Technische Universiteit Delft is nationaal- en internationaal octrooiadviseur en octrooigemachtigde. Na ervaring te hebben opgedaan op de R&D- en octrooiafdelingen van verschillende multinationals, begeleidt hij nu opdrachtgevers van Muller & Eilbracht bij het verwerven van nationale- en internationale octrooibescherming. Ook voert Wim zelfstandig octrooiprocedures en assisteert hij advocaten bij het voeren van octrooirechtelijke procedures in de rechtbank.
Lid van: Orde van Octrooigemachtigden, WON.

LinkedIn | e-mail

Cécile Eilbracht

juridisch IE adviseur

Cécile werkt al ruim 20 jaar bij Muller & Eilbracht. Zij studeerde aan de Universiteit van Washington (Seattle), de  Universiteit van Amsterdam (UvA) en rondde een studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam af. Cécile voert naast de algemene IE praktijk ook een praktijk op het gebied van franchiseverhoudingen, (internationale) domeinnamen en overige internet-gerelateerde problematiek.
Specialisaties: merken, modellen- en auteursrecht, met nadruk op domeinnamen en internet.
Lid van: BMM.

LinkedIn | e-mail

Coen Groenenberg

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeCoen Groenenberg werkt al ruim 10 jaar bij Muller & Eilbracht. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en was actief in diverse juridische adviesfuncties. Coen is erkend Benelux- en EU-merken- en modellengemachtigde. Hij is nu actief als jurist intellectueel eigendomsrecht voornamelijk gericht op het wereldwijd vestigen en handhaven van rechten inzake intellectueel eigendom c.q. het bestrijden van oneerlijke mededinging.
Lid van: BMM.

LinkedIn | e-mail

Mélissa van Assche

octrooi-assistent/jurist IE recht

Melissa van Assche studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na diverse IE functies werkt zij nu als octrooi-assistent bij Muller & Eilbracht. Zij assisteert octrooigemachtigden en begeleidt octrooi(verlengings)procedures. Voor de opdrachtgevers van Muller & Eilbracht is Melissa het aanspreekpunt voor advies over octrooibeschermingsprocedures of -strategieën.

LinkedIn | e-mail

Fatma Dibooglu

office manager

Fatma is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering waarbij zij het team van juristen van Muller & Eilbracht op operationeel niveau ondersteunt in communicatie, financiën en HR. Met 15 jaar werkervaring is zij als een vis in het water als het om organisatiemanagement gaat.

e-mail

Michiel Eilbracht

bedrijfsondersteuning & ICT

Michiel zorgt ervoor dat alles op het technische vlak bij Muller & Eilbracht vlekkeloos verloopt. Daarnaast heeft Michiel ruime kennis en ervaring in de muziekbranche, al dan niet in relatie tot het IE recht.

e-mail

Fatma Dibooglu

office manager

Fatma is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering waarbij zij het team van juristen van Muller & Eilbracht op operationeel niveau ondersteunt in communicatie, financiën en HR. Met 15 jaar werkervaring is zij als een vis in het water als het om organisatiemanagement gaat.

e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

David Krantz

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeDavid Krantz werkt ruim 30 jaar als IE adviseur bij Muller & Eilbracht. Nadat hij met succes de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht afrondde, werkte hij enige jaren in het bedrijfsleven voordat hij zich op de intellectuele eigendom stortte. Behalve erkend Benelux en EU-merken- en modellengemachtigde is David ook makelaar in merken, beëdigd door de Rechtbank Den Haag.
Specialisaties: bestrijding van namaak of inbreuk, strategische IE-adviezen, due diligence-onderzoek.
Lid van: BMM, AIPPI, LES, INTA.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Cookie- and privacy policy

CONTACT

Hoe kunnen wij u helpen?

Juridisch advies over het beschermen van uw intellectueel eigendom? Meer weten over auteursrecht, octrooien, merkregistratie of het beschermen van domeinnamen? Neem nu contact op met de juridisch specialisten van Muller & Eilbracht. We staan voor u klaar.

NEEM CONTACT OP

Postadres
Postbus 1080
NL-2260 BB Leidschendam
Nederland

Kantoor adres
‘Caballero Fabriek’
Saturnusstraat 60 – Unit 83
NL-2516 AH  Den Haag
Nederland

Telefoon
+31 (0)70 3200 565

Telefax
+31 (0)70 3202 824

E-mail
info@mullereilbracht.com

Skype
mullerandeilbracht

Kamer van Koophandel
‘Haaglanden’ fileno: 27165630

OB/VAT/TVA
NL806407207B01

Bankgegevens
ABN-AMRO Bank
BIC/SWIFT: ABNANL2R
IBAN: NL20 ABNA 0487 0497 13

Wij accepteren geen betalingen via cheques.

ING Bank
BIC/SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL85 INGB 0003 6626 65

Coen Groenenberg

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeCoen Groenenberg werkt al ruim 10 jaar bij Muller & Eilbracht. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en was actief in diverse juridische adviesfuncties. Coen is erkend Benelux- en EU-merken- en modellengemachtigde. Hij is nu actief als jurist intellectueel eigendomsrecht voornamelijk gericht op het wereldwijd vestigen en handhaven van rechten inzake intellectueel eigendom c.q. het bestrijden van oneerlijke mededinging.

Lid van: BMM.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Cécile Eilbracht

juridisch IE adviseur

Cécile werkt al ruim 20 jaar bij Muller & Eilbracht. Zij studeerde aan de Universiteit van Washington (Seattle), de  Universiteit van Amsterdam (UvA) en rondde een studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam af. Cécile voert naast de algemene IE praktijk ook een praktijk op het gebied van franchiseverhoudingen, (internationale) domeinnamen en overige internet-gerelateerde problematiek.

Specialisaties: merken, modellen- en auteursrecht, met nadruk op domeinnamen en internet.

Lid van: BMM.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

ALGEMENE VOORWAARDEN

All our services are rendered according to our General Conditions as stated below:

Applicability of these Conditions
These Conditions apply to any form of service, or any offer thereof, in the Netherlands and/or abroad, made by Muller & Eilbracht B.V., hereafter called M&E, in various legal fields, to which M&E have declared these Conditions applicable, insofar as these Conditions are not expressly deviated from by the parties.
In a continuing relationship between M&E and the other party these Conditions do not need to be repeatedly declared applicable.
A declaration of applicability of the M&E Conditions implies an express rejection of the conditions of the Client.

Offers
All offers made by M&E are completely without obligation.
M&E is only bound by its offers if the Client confirms acceptance in writing to M&E within 14 days, or performance has commenced.
In addition to the standard fee for services of M&E, if applicable, an hourly fee will be charged to the Client, unless a contrary offer is made to the Client and/or another agreement is made with the Client expressly and in writing.
All amounts owing to M&E by the Client for services rendered, or services rendered by those fully authorized by M&E, under these Conditions of Delivery, are exclusive of VAT, unless otherwise stated.

Performance
M&E reserves the right with regard to all accepted assignments to instruct third parties to (co-)perform such assignments, in whole or in part; such subcontracting shall take place for the responsibility of the Client.
The Client is directly and fully liable for payment to the third parties indicated in the previous paragraph, for amounts invoiced by said third parties.
The services to be performed by M&E will be carried out to the best of its ability, whereby the interests of the Client will be treated with the strictest confidence or, if the latter is itself an intermediary, the interests of the Client’s principal will be treated with the strictest confidence.

Liability
M&E is exclusively liable to its Client in the following ways:
M&E is liable if damage is caused with intent or through the gross negligence of M&E or its managerial subordinates.

As regards damage which is a result of serious errors in M&E’s provision of service, M&E’s liability is limited to the amount of the insurance compensation, insofar as such liability is covered by insurance.

In any case which is not covered by insurance or for which the insurance will not pay out, the liability is limited to the invoice value of the relevant assignment.

Force Majeure
Force majeure is understood to mean circumstances which prevent the performance of the agreement, or which make such performance unreasonably difficult, and are not the fault of M&E.

M&E also has the right to claim force majeure, should the circumstance which impede (further) performance commence after M&E should have performed its obligations.

The obligations of M&E are suspended during force majeure. If the period in which force majeure prevents M&E from performance of its obligations lasts longer than 3 months, both parties are entitled to dissolve the contract without any liability to pay compensation.

If M&E has already performed part of its obligations or can only perform part of its obligations at the commencement of force majeure it is entitled to separately invoice the work already completed, or the work which can be done, and the other party is obliged to pay this invoice as if the matter involved a separate contract.

Security
If so desired M&E can demand that the Client pay (by pre-payment) expenses, out-of-pocket expenses and/or fees, in whole or in part, as security for fulfilment of its obligations.
M&E may demand intermediate settlement of expenses, out-of-pocket expenses and/or fees, in whole or in part, and the Client is obliged to pay the relevant invoice amounts in time and in full, without being entitled to any deduction.
Moreover, M&E’s claims on the Client are immediately claimable in the following cases:
if after entering into the contract M&E has grounds to suspect that the Client will not perform its obligations;
if upon entering into the contract M&E requests the Client to put up security against performance and this security is not forthcoming or is insufficient.
In the above stated cases M&E is entitled to suspend further performance of the contract, or to dissolve the contract, without prejudice to the right of M&E to claim compensation.
M&E reserves the right, in the event of non-performance by the Client or its authorized representative, to retain any evidence of title which is in its possession, or other results of its services, until the Client has performed all its obligations in full.

Termination of the Contract 
If the Client does not perform its obligations vis-à-vis M&E, or does not perform such in time or in full, M&E is entitled to suspend (further) performance of the contract until performance is made or to terminate the contract, without prejudice to the right of M&E to compensation for damage incurred in this respect.
If the Client does not perform its obligations vis-à-vis M&E, or does not perform such in time or in full, M&E is, in specific, not bound to carry out any activities or make any payments relating to the acquisition or maintaining of any intellectual property right, nor will M&E be liable for this in any way.
If circumstances arise in relation to persons and/or materials which are used by M&E during the performance of the contract or are intended to be used, which circumstances are of such character that performance of the contract is impossible or is made difficult to such a degree and/or becomes disproportionately expensive that it would no longer be reasonable to demand performance of the contract, M&E is authorized to dissolve the contract.
M&E is not obligated to surrender to the Client or his authorized representative business files and/or other items, information or documents given by or on behalf of the Client, in whatever form and capacity, until the Client has irrevocably performed all its payment obligations.

Price Changes
M&E retains the right to make price changes, after confirmation of the order, in its non-binding offer of services and to charge such price changes to the Client, such as:
changes in currency exchange rates;
pricing decrees imposed by the government (inter alia, taxes);
other surcharges/expenses.
If urgent orders are carried out for the Client, the Client will be charged the highest applicable price or the highest applicable fee with a premium of at least 50%.

Payment
Payment is to be made within 21 days after the invoice date by means of any legal instrument of payment at the offices of M&E, or by transfer to the bank account stated on the invoice.
After expiration of 21 days after the invoice date the Client is in default; as of the time that the Client is in default, it will owe interest for late payment of 1.25% per month on the outstanding amount.
In the event of liquidation, insolvent winding-up or a moratorium on payment on the part of the Client, all (payment) obligations of the Client will be immediately claimable.
Payment is to take place without any discount or set-off.
Payments made by the other party will always be deemed to first pay off any interest and/or costs owed and secondly, will then serve as payment for outstanding invoices, starting with the oldest outstanding invoice, even if the other party states that payment is for an invoice of a more recent date.
The provisions in this Article also apply with regard to payment of invoices sent to the Client for assignments given to third parties in the name of the Client, or on his instructions.
If an assignment is given by more than one person and/or legal person, each of them is severally liable to M&E for timely performance of all their obligations ensuing from this contract.

Collection costs
If the Client is in breach or default with regard to the performance of one or more of its obligations, all reasonable costs for extrajudicial collection of the amounts owed are for the account of the Client.
In any event, the Client will owe an amount of 15% of the outstanding invoice amount; if M&E demonstrates that greater costs were incurred, which costs were reasonably necessary, said costs must also be reimbursed.
In all instances the Client owes M&E for the legal costs incurred by M&E.
M&E expressly retains the right at all times to assign its claim on the Client to third parties.

Compensation
M&E is entitled to set-off amounts it owes to the Client under any heading whatsoever, with claims it has against the Client.

Intellectual Property
M&E expressly retains all intellectual property rights in connection with, or ensuing from its activities. Insofar as no prior explicit written agreement with the Client was made, the Client can only acquire the property and/or any relevant right from M&E by means of a written deed and payment of an amount to be agreed.

Applicable Law
All contracts between M&E and the Client are governed by Dutch law.

Dispute Settlement
Disputes between M&E and the Client will be brought before the competent court in The Hague. M&E nevertheless remains entitled to summons the Client to appear before the court which has jurisdiction according to the law or the applicable international treaty.

Amendments to the Conditions
M&E is entitled to amend these Conditions. Said amendments are effective at the time for which it has been stipulated that they will come into effect. M&E will send the revised Conditions to the other party in due time.

Met recht specialisten in intellectueel eigendom

Iemand kopieert uw product. Of gebruikt zo maar uw merk. Voorkom inbreuk en bescherm uw intellectueel eigendom. De juristen en merk- en octrooigemachtigden van Muller & Eilbracht weten feilloos hoe. En regelen het van A tot Z.

Intellectueel eigendomsrecht praktisch en creatief inzetten

is een kunst

Een kunst die wij als juridisch adviesbureau met 40+ jaar ervaring in het intellectueel eigendomsrecht verstaan. Op nationaal en internationaal niveau. Deze zetten wij in om producten, uitvindingen of merken duurzaam en effectief te beschermen tegen namaak en misbruik. Voor ondernemers en de creatieve industrie. Met maar één doel: recht doen aan u als ontwerper, maker of uitvinder.

year

cases

clients

coffee

WAT WIJ DOEN

~

Intellectueel eigendom

Als (mode)ontwerper, conceptdenker of productontwikkelaar wilt u uw werk goed beschermen zodat niemand uw creatie zo maar gebruikt. Dat kan via het intellectueel eigendomsrecht, de specialisatie van Muller & Eilbracht. Lees meer

Auteursrecht of copyright

Het auteursrecht kan bestaan op een boek, schilderij, maar ook op een website of tattoo. Onze juridisch specialisten helpen u bij het beschermen en handhaven van dit recht. Lees meer

Merk

Wilt u het fijne weten over merkbescherming? Vraag de merkenspecialisten van Muller & Eilbracht. Zij kennen het klappen van de zweep als het om merkregistratie en merkbewaking gaat. Lees meer

Octrooi

Een uitvinding die de wereld gaat veroveren. De experts in octrooirecht en de octrooigemachtigden van Muller & Eilbracht vertellen u wat te doen om dit exclusief te beschermen en wat de vereisten zijn voor een octrooi. Lees meer

Bescherming model

Bescherm het uiterlijk van uw product of gebruiksvoorwerp effectief met het modelrecht. Onze juridische specialisten in modelrecht vertellen hoe. Lees meer

Bestrijding oneerlijke mededinging of concurrentie

Als ondernemer wilt u ontwikkelde producten en opgebouwde kennis goed beschermen. Soms ligt de oplossing in het bestrijden van oneerlijke concurrentie en niet het intellectueel eigendomsrecht. Lees meer

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.
De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Ontmoet de specialisten in intellectueel eigendom

De merk- en octrooigemachtigden en juristen van Muller & Eilbracht maken het verschil.
Maak kennis met de specialisten in het 
intellectueel eigendomsrecht (IE recht). Stuk voor stuk ervaren juridisch adviseurs.

Paul Eilbracht

juridisch IE adviseur

David Krantz

juridisch IE adviseur

Wim van Dokkum

Nederlands- en Europees octrooigemachtigde

Cécile Eilbracht

juridisch IE adviseur

Coen Groenenberg

juridisch IE adviseur

Mélissa van Assche

octrooi-assistent/jurist IE recht

Fatma Dibooglu

office manager

Caballerofabriek

Van auteursrecht, octrooien, merkbescherming, modelregistratie tot bestrijding van oneerlijke concurrentie. Dagelijks werken we als adviseurs in het intellectueel eigendomsrecht aan het registreren en beschermen van creatieve uitingen, vernieuwende werkwijzen en mooie merken. Dat doen we vanuit het kloppende creatieve hart van Den Haag: de dynamische Caballerofabriek. Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Bel ons en kom langs!

NEEM CONTACT OP

OVER ONS

Alle intellectueel eigendom specialismen onder 1 dak

Al meer dan 40 jaar is juridisch adviesbureau Muller & Eilbracht het adres voor zaken die te maken hebben met het intellectueel eigendom. Van auteursrecht, octrooien, merkbescherming, modelregistratie tot het bestrijden van oneerlijke concurrentie. Onze dagelijkse missie? Merken, technische werkwijzen en producten van onze klanten succesvol beschermen. Dat doen we met een open blik, eerlijk en effectief.

WAAROM MULLER & EILBRACHT

40+ jaar vakmanschap in IE recht

In ruim 40 jaar hebben we zeer gedegen ervaring in het IE recht opgedaan waarvan u profiteert. Op nationaal- en internationaal niveau.

Verstand van juridische zaken

Bij Muller & Eilbracht werkt u samen met juridisch specialisten, merk- en octrooigemachtigden met verstand van zaken als het om intellectueel eigendom gaat.

Wetboek is geen uitgangspunt

We gaan voor praktische probleemoplossingen. Niet het wetboek is het uitgangspunt, maar de situatie en de wensen van u als klant. Van daaruit zoeken wij naar een – niet noodzakelijk juridische – oplossing die we toetsen aan de wet.

Van internationaal naar lokaal

De wereld is onze playground. Als juridisch specialisten werken we zowel nationaal als internationaal. Internationale vraagstukken vertalen we moeiteloos naar lokale oplossingen.

Voor startup en multinational

Van innovatieve startup tot gevestigde multinational. Iedereen die te maken krijgt met het intellectueel eigendomsrecht staan wij met de beste raad en daad bij.

Duurzame klantrelaties

Soms zijn we de troubleshooter en springen we snel bij in een lopende zaak. Veel vaker zijn we langdurig betrokken bij klanten en merken. Investeren in duurzame relaties zien we als onmisbare pijler voor uw, en daarmee, ons succes.

PRIVACY DISCLAIMER

  • Although every effort has been made to ensure the information contained in this website is correct, no rights can be derived from the contents of this website;
  • We disclaim all warranties with regard to the information provided on our webpages.
  • In no event shall we be liable for any special, indirect or consequential damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the information here provided.
  • In case of any questions and/or remarks, please contact us.

ALGEMENE VOORWAARDEN

All our services are rendered according to our General Conditions as stated below:

Applicability of these Conditions
These Conditions apply to any form of service, or any offer thereof, in the Netherlands and/or abroad, made by Muller & Eilbracht B.V., hereafter called M&E, in various legal fields, to which M&E have declared these Conditions applicable, insofar as these Conditions are not expressly deviated from by the parties.
In a continuing relationship between M&E and the other party these Conditions do not need to be repeatedly declared applicable.
A declaration of applicability of the M&E Conditions implies an express rejection of the conditions of the Client.

Offers
All offers made by M&E are completely without obligation.
M&E is only bound by its offers if the Client confirms acceptance in writing to M&E within 14 days, or performance has commenced.
In addition to the standard fee for services of M&E, if applicable, an hourly fee will be charged to the Client, unless a contrary offer is made to the Client and/or another agreement is made with the Client expressly and in writing.
All amounts owing to M&E by the Client for services rendered, or services rendered by those fully authorized by M&E, under these Conditions of Delivery, are exclusive of VAT, unless otherwise stated.

Performance
M&E reserves the right with regard to all accepted assignments to instruct third parties to (co-)perform such assignments, in whole or in part; such subcontracting shall take place for the responsibility of the Client.
The Client is directly and fully liable for payment to the third parties indicated in the previous paragraph, for amounts invoiced by said third parties.
The services to be performed by M&E will be carried out to the best of its ability, whereby the interests of the Client will be treated with the strictest confidence or, if the latter is itself an intermediary, the interests of the Client’s principal will be treated with the strictest confidence.

Liability
M&E is exclusively liable to its Client in the following ways:
M&E is liable if damage is caused with intent or through the gross negligence of M&E or its managerial subordinates.

As regards damage which is a result of serious errors in M&E’s provision of service, M&E’s liability is limited to the amount of the insurance compensation, insofar as such liability is covered by insurance.

In any case which is not covered by insurance or for which the insurance will not pay out, the liability is limited to the invoice value of the relevant assignment.

Force Majeure
Force majeure is understood to mean circumstances which prevent the performance of the agreement, or which make such performance unreasonably difficult, and are not the fault of M&E.

M&E also has the right to claim force majeure, should the circumstance which impede (further) performance commence after M&E should have performed its obligations.

The obligations of M&E are suspended during force majeure. If the period in which force majeure prevents M&E from performance of its obligations lasts longer than 3 months, both parties are entitled to dissolve the contract without any liability to pay compensation.

If M&E has already performed part of its obligations or can only perform part of its obligations at the commencement of force majeure it is entitled to separately invoice the work already completed, or the work which can be done, and the other party is obliged to pay this invoice as if the matter involved a separate contract.

Security
If so desired M&E can demand that the Client pay (by pre-payment) expenses, out-of-pocket expenses and/or fees, in whole or in part, as security for fulfilment of its obligations.
M&E may demand intermediate settlement of expenses, out-of-pocket expenses and/or fees, in whole or in part, and the Client is obliged to pay the relevant invoice amounts in time and in full, without being entitled to any deduction.
Moreover, M&E’s claims on the Client are immediately claimable in the following cases:
if after entering into the contract M&E has grounds to suspect that the Client will not perform its obligations;
if upon entering into the contract M&E requests the Client to put up security against performance and this security is not forthcoming or is insufficient.
In the above stated cases M&E is entitled to suspend further performance of the contract, or to dissolve the contract, without prejudice to the right of M&E to claim compensation.
M&E reserves the right, in the event of non-performance by the Client or its authorized representative, to retain any evidence of title which is in its possession, or other results of its services, until the Client has performed all its obligations in full.

Termination of the Contract 
If the Client does not perform its obligations vis-à-vis M&E, or does not perform such in time or in full, M&E is entitled to suspend (further) performance of the contract until performance is made or to terminate the contract, without prejudice to the right of M&E to compensation for damage incurred in this respect.
If the Client does not perform its obligations vis-à-vis M&E, or does not perform such in time or in full, M&E is, in specific, not bound to carry out any activities or make any payments relating to the acquisition or maintaining of any intellectual property right, nor will M&E be liable for this in any way.
If circumstances arise in relation to persons and/or materials which are used by M&E during the performance of the contract or are intended to be used, which circumstances are of such character that performance of the contract is impossible or is made difficult to such a degree and/or becomes disproportionately expensive that it would no longer be reasonable to demand performance of the contract, M&E is authorized to dissolve the contract.
M&E is not obligated to surrender to the Client or his authorized representative business files and/or other items, information or documents given by or on behalf of the Client, in whatever form and capacity, until the Client has irrevocably performed all its payment obligations.

Price Changes
M&E retains the right to make price changes, after confirmation of the order, in its non-binding offer of services and to charge such price changes to the Client, such as:
changes in currency exchange rates;
pricing decrees imposed by the government (inter alia, taxes);
other surcharges/expenses.
If urgent orders are carried out for the Client, the Client will be charged the highest applicable price or the highest applicable fee with a premium of at least 50%.

Payment
Payment is to be made within 21 days after the invoice date by means of any legal instrument of payment at the offices of M&E, or by transfer to the bank account stated on the invoice.
After expiration of 21 days after the invoice date the Client is in default; as of the time that the Client is in default, it will owe interest for late payment of 1.25% per month on the outstanding amount.
In the event of liquidation, insolvent winding-up or a moratorium on payment on the part of the Client, all (payment) obligations of the Client will be immediately claimable.
Payment is to take place without any discount or set-off.
Payments made by the other party will always be deemed to first pay off any interest and/or costs owed and secondly, will then serve as payment for outstanding invoices, starting with the oldest outstanding invoice, even if the other party states that payment is for an invoice of a more recent date.
The provisions in this Article also apply with regard to payment of invoices sent to the Client for assignments given to third parties in the name of the Client, or on his instructions.
If an assignment is given by more than one person and/or legal person, each of them is severally liable to M&E for timely performance of all their obligations ensuing from this contract.

Collection costs
If the Client is in breach or default with regard to the performance of one or more of its obligations, all reasonable costs for extrajudicial collection of the amounts owed are for the account of the Client.
In any event, the Client will owe an amount of 15% of the outstanding invoice amount; if M&E demonstrates that greater costs were incurred, which costs were reasonably necessary, said costs must also be reimbursed.
In all instances the Client owes M&E for the legal costs incurred by M&E.
M&E expressly retains the right at all times to assign its claim on the Client to third parties.

Compensation
M&E is entitled to set-off amounts it owes to the Client under any heading whatsoever, with claims it has against the Client.

Intellectual Property
M&E expressly retains all intellectual property rights in connection with, or ensuing from its activities. Insofar as no prior explicit written agreement with the Client was made, the Client can only acquire the property and/or any relevant right from M&E by means of a written deed and payment of an amount to be agreed.

Applicable Law
All contracts between M&E and the Client are governed by Dutch law.

Dispute Settlement
Disputes between M&E and the Client will be brought before the competent court in The Hague. M&E nevertheless remains entitled to summons the Client to appear before the court which has jurisdiction according to the law or the applicable international treaty.

Amendments to the Conditions
M&E is entitled to amend these Conditions. Said amendments are effective at the time for which it has been stipulated that they will come into effect. M&E will send the revised Conditions to the other party in due time.

Michiel Eilbracht

bedrijfsondersteuning & ICT

Michiel zorgt ervoor dat alles op het technische vlak bij Muller & Eilbracht vlekkeloos verloopt. Daarnaast heeft Michiel ruime kennis en ervaring in de muziekbranche, al dan niet in relatie tot het IE recht.

e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Fatma Dibooglu

office manager

Fatma is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering waarbij zij het team van juristen van Muller & Eilbracht op operationeel niveau ondersteunt in communicatie, financiën en HR. Met 15 jaar werkervaring is zij als een vis in het water als het om organisatiemanagement gaat.

e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Mélissa van Assche

octrooi-assistent/jurist IE recht

Melissa van Assche studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na diverse IE functies werkt zij nu als octrooi-assistent bij Muller & Eilbracht. Zij assisteert octrooigemachtigden en begeleidt octrooi(verlengings)procedures. Voor de opdrachtgevers van Muller & Eilbracht is Melissa het aanspreekpunt voor advies over octrooibeschermingsprocedures of -strategieën.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Coen Groenenberg

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeCoen Groenenberg werkt al ruim 10 jaar bij Muller & Eilbracht. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en was actief in diverse juridische adviesfuncties. Coen is erkend Benelux- en EU-merken- en modellengemachtigde. Hij is nu actief als jurist intellectueel eigendomsrecht voornamelijk gericht op het wereldwijd vestigen en handhaven van rechten inzake intellectueel eigendom c.q. het bestrijden van oneerlijke mededinging.

Lid van: BMM.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Cécile Eilbracht

juridisch IE adviseur

 Cécile werkt al ruim 20 jaar bij Muller & Eilbracht. Zij studeerde aan de Universiteit van Washington (Seattle), de  Universiteit van Amsterdam (UvA) en rondde een studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam af. Cécile voert naast de algemene IE praktijk ook een praktijk op het gebied van franchiseverhoudingen, (internationale) domeinnamen en overige internet-gerelateerde problematiek.

Specialisaties: merken, modellen- en auteursrecht, met nadruk op domeinnamen en internet.

Lid van: BMM.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Wim van Dokkum

Nederlands- en Europees octrooigemachtigde

Wim van Dokkum werkt sinds 2003 voor Muller & Eilbracht. Deze van oorsprong scheikundig ingenieur met een diploma van de Technische Universiteit Delft is nationaal- en internationaal octrooiadviseur en octrooigemachtigde. Na ervaring te hebben opgedaan op de R&D- en octrooiafdelingen van verschillende multinationals, begeleidt hij nu opdrachtgevers van Muller & Eilbracht bij het verwerven van nationale- en internationale octrooibescherming. Ook voert Wim zelfstandig octrooiprocedures en assisteert hij advocaten bij het voeren van octrooirechtelijke procedures in de rechtbank.

Lid van: Orde van Octrooigemachtigden, WON.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

David Krantz

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeDavid Krantz werkt ruim 30 jaar als IE adviseur bij Muller & Eilbracht. Nadat hij met succes de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht afrondde, werkte hij enige jaren in het bedrijfsleven voordat hij zich op de intellectuele eigendom stortte. Behalve erkend Benelux en EU-merken- en modellengemachtigde is David ook makelaar in merken, beëdigd door de Rechtbank Den Haag.
Specialisaties: bestrijding van namaak of inbreuk, strategische IE-adviezen, due diligence-onderzoek.
Lid van: BMM, AIPPI, LES, INTA.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

BESTRIJDING ONEERLIJKE MEDEDINGING OF CONCURRENTIE

Als ondernemer wilt u ontwikkelde producten en opgebouwde kennis goed beschermen. Soms ligt de oplossing in het bestrijden van oneerlijke concurrentie en niet het intellectueel eigendomsrecht.

De weg van oneerlijke concurrentie bewandelen

In de Nederlandse samenleving geldt vrijheid van concurrentie. Een groot goed, maar dat moet wel eerlijk gebeuren. De juridisch specialisten van Muller & Eilbracht kennen de regels van het concurrentiespel tussen bedrijven en zijn thuis in het bestrijden van oneerlijke concurrentie.

Wat is oneerlijke concurrentie?

Een gezonde concurrentiestrijd is goed en nodig voor de marktwerking. Maar de concurrentie tussen bedrijven is aan bepaalde regels gebonden. Oneerlijke concurrentie gaat over alle handelingen die als doel hebben de bedrijfswinst te vergroten, maar die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar zijn. Misleidende reclame is hiervan een voorbeeld.

Maak werk van oneerlijke concurrentie

Als ondernemer investeert u in de ontwikkeling en innovatie van uw bedrijf. De resultaten daarvan wilt u goed beschermen. Dat kan via het auteursrecht, merkrecht of octrooirecht. Soms komt het voor dat u als ondernemer door een concurrent onrechtmatig wordt benadeeld, maar dat de handelwijze toch geen inbreuk maakt op eerdergenoemde rechten. Dan kan een beroep op het begrip oneerlijke mededinging uitkomst bieden.

Juridisch advies en -bijstand

Omdat vrije concurrentie het uitgangspunt van het Nederlandse handelsverkeer is, leggen rechters strenge voorwaarden op aan een beroep op oneerlijke concurrentie. Schakel daarom altijd de specialisten van Muller & Eilbracht in voor advies en juridische bijstand en maak gebruik van de ruime ervaring die wij op dit terrein hebben. Blijf scherp.

Bescherming model

Bescherm het uiterlijk van uw product of gebruiksvoorwerp effectief met het modelrecht. Onze juridische specialisten in modelrecht vertellen hoe.

Juridisch adviseurs in modelrecht

Het oog wil ook wat. Dat geldt evengoed voor producten en gebruiksvoorwerpen. En dus besteden bedrijven veel aandacht aan de vormgeving van hun product en het visuele aspect, passend bij de merkbeleving. Om te voorkomen dat iemand anders dit kopieert, wilt u dit uiterlijk ofwel het model beschermen. Dat kan via het modelrecht.

Wat is een model?


Een model gaat puur en alleen om het uiterlijk van een product. Om dit model exclusief te beschermen moet het in ieder geval nieuw zijn en een eigen karakter hebben. De technische werking valt hierbuiten, daarvoor is het octrooirecht.

Bescherming model in Benelux, EU en internationaal


De exclusieve rechten op een model verkrijgt u door een modeldepot waaruit de kenmerkende eigenschappen van het model blijken. Dit kan voor de Benelux, voor alle landen in de Europese Unie en op internationaal niveau. Voorwaarde voor een rechtsgeldig modeldepot is dat het model nieuw is. Bescherm de looks van uw brand.

OCTROOI

Een uitvinding die de wereld gaat veroveren. De experts in octrooirecht en de octrooigemachtigden van Muller & Eilbracht vertellen u wat te doen om dit exclusief te beschermen en wat de vereisten zijn voor een octrooi.

Octrooi of patent aanvragen voor een uitvinding

Een gouden ei. Het gat in de markt. Heeft u een goede oplossing voor een technisch probleem dan wilt u deze nieuwe werkwijze of uitvinding beschermen. Dit gebeurt door een octrooi. De experts in octrooirecht van Muller & Eilbracht weten exact wat u daarvoor moet doen. Zij begeleiden u bij te volgen procedures, verzorgen uw octrooibescherming en treden effectief op tegen octrooi-inbreuk.

Wat is een octrooi?

Met een octrooi (of patent) krijgt u tijdelijk het monopolie op de door u ontwikkelde uitvinding of techniek. Om een octrooi te kunnen krijgen moet de uitvinding voldoen aan drie eisen:
1 – Absolute nieuwheid
2 – Inventiviteit
3 – Industriële toepasbaarheid
Kortom: uw uitvinding of technische oplossing mag nog nergens anders bestaan, het is niet voor de hand liggend en het moet aantoonbaar functioneren.

Beschermen idee of product met een octrooi

Een nieuw ontwikkeld product of nieuwe technische werkwijze kunt u exclusief beschermen via een nationale- of internationale octrooiaanvraag. Als octrooihouder kunt u gedurende een bepaalde tijd anderen verbieden uw geoctrooieerde uitvinding commercieel te gebruiken. Om een rechtsgeldig octrooi te verkrijgen, moet de uitvinding te voldoen aan de eerdergenoemde vereisten.

Octrooiaanvraag door onze specialisten

Onze octrooispecialisten helpen bij alle nationale- en internationale procedures. Zij adviseren of uw uitvinding octrooieerbaar is, of het nuttig is om uw uitvinding te octrooieren, en zo ja, welke stappen u wel en vooral niet moet nemen. Zij stellen een octrooiaanvraag voor u op en kunnen alle vereiste procedures afhandelen.

Octrooirechten nationaal

 Octrooirechten gelden nationaal. Wilt u ook octrooibescherming buiten Nederland, dan is een nationale octrooiaanvraag in een land van uw keuze een optie. Een aantal keuzelanden bundelen in een zogenoemde internationale PCT, een Europese of – in de toekomst – een EU-octrooiaanvraag.

 

Aanpak octrooi-inbreuk

 Wij zoeken altijd naar de meest effectieve en economische oplossing. Is een rechtszaak niet te vermijden, dan helpen wij bij (internationale) coördinatie en voorbereiding van alle noodzakelijke stukken om u als octrooihouder te ondersteunen.

 

 

MERK

Wilt u het fijne weten over merkbescherming? Vraag de merkenspecialisten van Muller & Eilbracht. Zij kennen het klappen van de zweep als het om merkregistratie en merkbewaking gaat. Lees meer.

 

Uw merk vraagt om merkregistratie en bescherming

Uw merk vraagt om bescherming om te voorkomen dat anderen het zonder uw toestemming gebruiken. Schakel onze merkenrechtjuristen in hulp bij registratie van uw merk en voor juridisch advies bij merkbewaking of merkinbreuk.

 

 

Wat is een merk?

Als ondernemer gebruikt u uw merk om uw product, bedrijf of diensten een identiteit te geven en uzelf van uw concurrenten te onderscheiden. Een merk is logo, naam, symbool of combinatie daarvan eventueel met bepaalde kleuren en vormgeving. Het is een visuele uiting, maar laat ook de oorsprong van een product of bedrijf zien en staat voor een bepaalde kwaliteit. Onderscheidend vermogen is voor een merk fundamenteel; een merk dat uitsluitend een product of dienst beschrijft is niet onderscheidend en kan geen merkbescherming krijgen. De keuze voor een goed merk is dus belangrijk. Neem hierover contact op met onze ervaren merkenrecht juristen.

 

Merkrecht aanvragen

Merkenrecht ontstaat in de meeste landen, zoals in de Benelux, door registratie. Hiertoe wordt een depot van het merk ingediend, waarin u aangeeft welke producten of diensten onder het merk gebruikt (gaan) worden. Op die manier krijgt u, na registratie, voor de beschreven producten of diensten een monopolie op gebruik van uw merk. Hoe sterker het onderscheidende aspect, hoe groter de bescherming voor het merk. Bescherming van een merk geldt voor een periode van 10 jaar en de registratie kan daarna – tegen betaling – steeds worden verlengd met eenzelfde periode. Als houder van een geregistreerd merk kunt u anderen verbieden commercieel gebruik te maken van uw merk.

Uw merk is later de basis om concurrentie te bestrijden. Laat u bij het deponeren en registreren van een merk, goed adviseren. Effectief en duurzaam.

Kies in welke landen u uw merk beschermt

Het bepalen van de landenkeuze voor uw merkbescherming is een strategische keuze.  Omdat aan een merkregistratie veelal een verplichting tot gebruik is gekoppeld, is het verstandig om goed te overwegen in welke landen u merkbescherming wenst. U kunt merken nationaal, per land, per regio, bijv. Benelux of Europese Unie, of per groep landen, d.m.v. een zgn. Internationaal merk, beschermen.  De te bewandelen route, de vereisten en kosten hiervoor verschillen per type en land(en). Onze merkenrechtjuristen kunnen hierover adviseren. Samen bepalen we de beste strategie.

Voorafgaand aan een merkdepot kan het verstandig zijn om een beschikbaarheidsonderzoek uit te laten voeren; identieke of vergelijkbare merken die een bezwaar voor uw merkdepot kunnen vormen worden onderzocht en met u besproken. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek kan het door u gewenste merk al dan niet worden aangepast of wordt u geadviseerd om uw aandacht naar een ander merk te verleggen.

Merkbewaking door onze juristen

Registratie op orde. Alles lijkt dichtgetimmerd. Toch maakt iemand inbreuk op uw merk, zonder dat u het weet, Om dat te voorkomen, is er de Muller & Eilbracht merkbewakingsservice. Bestaand uit een periodiek onderzoek in het merkenregister regio naar gedeponeerde en/of geregistreerde merken die vergelijkbaar zijn met uw merk. Onze merkbewakingsservice heeft een wereldwijde dekking, maar u kunt deze ook per land of regio aanvragen.

Optreden tegen merkinbreuk

Het gebeurt regelmatig dat een concurrent uw merk voor zijn producten gebruikt, of een merk dat veel op uw merk lijkt. Als consumenten hierdoor in verwarring raken, kan dat voor u schade opleveren. Het is in dat geval zaak om snel tot actie over te gaan. Ons streven is daarbij steeds om in overleg tot een oplossing te komen; mocht dit niet lukken dan kan altijd de gang naar de rechter nog uitkomst bieden. 

Ons uitgangspunt is om snel en doelmatig tot een oplossing te komen en daardoor uw schade te beperken en – bij voorkeur – uw schade vergoed te krijgen. En dat tegen redelijke kosten. Neem contact op met onze ervaren merkenrecht juristen en in overleg met u wordt de meest efficiënte strategie bepaald.

Voor het geval dat uzelf van merkinbreuk wordt beschuldigd loont het ook om contact met ons op te nemen. Onze merkenrecht juristen analyseren de situatie, bepalen uw rechtspositie en met u wordt bepaald naar welke oplossing wordt gestreefd. De factor tijd speelt veelal een rol bij het vinden van zulke oplossingen; wacht in zo’n geval daarom niet te lang om contact op te nemen met onze merkenrecht juristen. 

 

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht kan bestaan op een boek, schilderij, maar ook op een website of tattoo. Onze juridisch specialisten helpen u bij het beschermen en handhaven van dit recht.

Juridisch advies en informatie over Auteursrecht (copyright)

Van boek, schilderij, website tot tattoo. Het auteursrecht is toepasbaar op veel uitingen. In het auteursrecht is diverse jurisprudentie ontstaan door inzet van de juridisch specialisten van Muller & Eilbracht. Vooral als het gaat om auteursrechtelijke bescherming van technische producten, een van onze specialismen.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht of de Engelse term ‘copyright’ heeft alles te maken met creatie; auteursrechtelijk beschermd is een origineel werk waarbij het persoonlijke stempel van de maker herkenbaar is, zo werd in de jurisprudentie uitgemaakt. Het auteursrecht geeft de maker (creator) de exclusieve bevoegdheid om zijn of haar werk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Of om anderen het recht te geven dat te doen, maar dan onder de voorwaarden die de maker eraan stelt.
Naast voor auteursrecht bij het publiek bekende gebieden als muziek, boeken of schilderijen kan er ook auteursrecht bestaan op websites, originele tattoos, nieuwe producten, een bouwtekening of algemene voorwaarden.

Auteursrecht automatisch

Iemand die zomaar 1-op-1 uw tekst overneemt of een deel daaruit en die overal verspreidt. Of een origineel schilderij van u print op T-shirts die in de commerciële verkoop gaan. Dat mag niet volgens de Auteurswet. Anders dan vaak wordt gedacht heeft auteursrecht niet alleen maar met schilderijen, boeken of muziek – kortom kunst – te maken. Niet kunstzin, maar originaliteit is het criterium voor het verkrijgen van auteursrecht. 
Is het werk ‘voldoende origineel’, dan rust er automatisch auteursrecht op. Voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming is dus geen registratie of depot vereist. Het is wel van belang om uw auteursrecht te kunnen bewijzen.

Juridisch advies bij inbreuk op auteursrecht

Denkt u dat iemand inbreuk maakt op het auteursrecht dat op uw creatie rust en wilt u juridisch advies? Of wilt u weten hoe u het auteursrecht op uw werk het beste kunt beschermen? Geen paniek.

De specialisten in auteursrecht van Muller & Eilbracht staan voor u klaar.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Als (mode)ontwerper, conceptdenker of productontwikkelaar wilt u uw werk goed beschermen zodat niemand uw creatie zo maar gebruikt. Dat kan via het intellectueel eigendomsrecht, de specialisatie van Muller & Eilbracht.

De beste juristen en adviseurs in intellectueel eigendom

Een product dat bijna een exacte kopie is van uw werk. Iemand die aan de haal gaat met uw uitvinding of merk. Het komt dagelijks voor. De juristen van Muller & Eilbracht geven praktisch juridisch advies over hoe dit te voorkomen en hoe u uw merk, werk en technische werkwijze het beste beschermt via het intellectueel eigendomsrecht.

Wat is intellectueel eigendom?


Intellectueel eigendom gaat over rechten op intellectuele creaties zoals logo’s, foto’s, muziek, kunst, vormgeving en uitvindingen. De creaties kunt u als bedenker beschermen via het intellectueel eigendomsrecht (IE recht). Daaronder vallen: auteursrecht, octrooirecht, (sier)modelrecht, merk- en handelsnaamrecht, kwekersrecht en het bestrijden van oneerlijke concurrentie. Deze rechten zijn in zowel in de Nederlandse wetgeving als internationaal vastgelegd.

Effectieve bescherming van uw merk, werk en model

Het komt er op neer dat alleen u als bedenker het exclusieve recht heeft uw tekst, uw product of uitvinding te gebruiken. Niemand anders mag het namaken, kopiëren of zo maar gebruiken. Tenzij u daarvoor zelf toestemming geeft. De juristen van Muller & Eilbracht hebben diepgaande kennis in huis op het brede vlak van IE-recht. Wij weten haarfijn hoe u uw merk of product het beste beschermt en inbreuk voorkomt. Zowel nationaal als internationaal.

Advies en juridische bijstand bij inbreuk

Maakt iemand inbreuk op uw rechten? Of wordt u zelf beschuldigd van onrechtmatig gebruik? Handel snel en adequaat. Muller & Eilbracht staat u bij met juridische raad en daad, adviseert en procedeert wanneer nodig. De kernwoorden zijn altijd: praktisch, rechtdoorzee, creatief en proactief. Weten wat wij voor u kunnen doen?

Paul Eilbracht

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeIn 1975 richtte Paul Eilbracht Muller & Eilbracht op. Paul studeerde Werktuigbouwkunde in Delft en stapte vervolgens het bedrijfsleven in. Daar ontwikkelde hij zijn praktische, bedrijfsgerichte visie op het intellectueel eigendom. Precies deze visie is terug te zien in de werkwijze van Muller & Eilbracht. 
In Nederland is Paul Eilbracht de enige makelaar in industrieel eigendom, beëdigd door de Rechtbank Rotterdam. Daarnaast is Paul internationaal octrooiadviseur, erkend Benelux en EU-merken- en modellengemachtigde en internationaal industrieel managementadviseur voor algemene en wereldwijde juridische intellectuele eigendom kwesties.

Specialisaties: alle aspecten van oneerlijke mededinging.

Lid van: AIPPI, INTA, ECTA, BMM, LES, voorheen Voorzitter van de European Federation of Technology & Innovation Consultants.

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

CONTACT

Hoe kunnen wij u helpen?

Juridisch advies over het beschermen van uw intellectueel eigendom? Meer weten over auteursrecht, octrooien, merkregistratie of het beschermen van domeinnamen? Neem nu contact op met de juridisch specialisten van Muller & Eilbracht. We staan voor u klaar.

NEEM CONTACT OP

Postadres
Postbus 1080
NL-2260 BB Leidschendam
Nederland

Kantoor adres
‘Caballero Fabriek’
Saturnusstraat 60 – Unit 83
NL-2516 AH  Den Haag
Nederland

Telefoon
+31 (0)70 3200 565

Telefax
+31 (0)70 3202 824

E-mail
info@mullereilbracht.com

Skype
mullerandeilbracht

Kamer van Koophandel
‘Haaglanden’ fileno: 27165630

OB/VAT/TVA
NL806407207B01

Bankgegevens
ABN-AMRO Bank
BIC/SWIFT: ABNANL2R
IBAN: NL20 ABNA 0487 0497 13

Wij accepteren geen betalingen via cheques.

ING Bank
BIC/SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL85 INGB 0003 6626 65

HET TEAM

Ontmoet de specialisten in intellectueel eigendom

De merk- en octrooigemachtigden en juristen van Muller & Eilbracht maken het verschil. Maak kennis met de specialisten in het intellectueel eigendomsrecht (IE recht). Stuk voor stuk ervaren adviseurs.

Paul Eilbracht

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeIn 1975 richtte Paul Eilbracht Muller & Eilbracht op. Paul studeerde Werktuigbouwkunde in Delft en stapte vervolgens het bedrijfsleven in. Daar ontwikkelde hij zijn praktische, bedrijfsgerichte visie op het intellectueel eigendom. Precies deze visie is terug te zien in de werkwijze van Muller & Eilbracht. 
In Nederland is Paul Eilbracht de enige makelaar in industrieel eigendom, beëdigd door de Rechtbank Rotterdam. Daarnaast is Paul internationaal octrooiadviseur, erkend Benelux en EU-merken- en modellengemachtigde en internationaal industrieel managementadviseur voor algemene en wereldwijde juridische intellectuele eigendom kwesties.
Specialisaties: alle aspecten van oneerlijke mededinging.
Lid van: AIPPI, INTA, ECTA, BMM, LES, voorheen Voorzitter van de European Federation of Technology & Innovation Consultants.

David Krantz

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeDavid Krantz werkt ruim 30 jaar als IE adviseur bij Muller & Eilbracht. Nadat hij met succes de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht afrondde, werkte hij enige jaren in het bedrijfsleven voordat hij zich op het intellectueel eigendom stortte. Behalve erkend Benelux en EU-merken- en modellengemachtigde is David ook makelaar in merken, beëdigd door de Rechtbank Den Haag.
Specialisaties: bestrijding van namaak of inbreuk, strategische IE-adviezen, due diligence-onderzoek.
Lid van: BMM, AIPPI, LES, INTA.

LinkedIn | e-mail

Wim van Dokkum

Nederlands- en Europees octrooigemachtigde

Wim van Dokkum werkt sinds 2013 voor Muller & Eilbracht. Deze van oorsprong scheikundig ingenieur met een diploma van de Technische Universiteit Delft is nationaal- en internationaal octrooiadviseur en octrooigemachtigde. Na ervaring te hebben opgedaan op de R&D- en octrooiafdelingen van verschillende multinationals, begeleidt hij nu opdrachtgevers van Muller & Eilbracht bij het verwerven van nationale- en internationale octrooibescherming. Ook voert Wim zelfstandig octrooiprocedures en assisteert hij advocaten bij het voeren van octrooirechtelijke procedures in de rechtbank.
Lid van: Orde van Octrooigemachtigden, WON.

LinkedIn | e-mail

Cécile Eilbracht

juridisch IE adviseur

Cécile werkt al ruim 20 jaar bij Muller & Eilbracht. Zij studeerde aan de Universiteit van Washington (Seattle), de  Universiteit van Amsterdam (UvA) en rondde een studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam af. Cécile voert naast de algemene IE praktijk ook een praktijk op het gebied van franchiseverhoudingen, (internationale) domeinnamen en overige internet-gerelateerde problematiek.
Specialisaties: merken, modellen- en auteursrecht, met nadruk op domeinnamen en internet.
Lid van: BMM.

LinkedIn | e-mail

Coen Groenenberg

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeCoen Groenenberg werkt al ruim 10 jaar bij Muller & Eilbracht. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en was actief in diverse juridische adviesfuncties. Coen is erkend Benelux- en EU-merken- en modellengemachtigde. Hij is nu actief als jurist intellectueel eigendomsrecht voornamelijk gericht op het wereldwijd vestigen en handhaven van rechten inzake intellectueel eigendom c.q. het bestrijden van oneerlijke mededinging.
Lid van: BMM.

LinkedIn | e-mail

Mélissa van Assche

octrooi-assistent/jurist IE recht

Melissa van Assche studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na diverse IE functies werkt zij nu als octrooi-assistent bij Muller & Eilbracht. Zij assisteert octrooigemachtigden en begeleidt octrooi(verlengings)procedures. Voor de opdrachtgevers van Muller & Eilbracht is Melissa het aanspreekpunt voor advies over octrooibeschermingsprocedures of -strategieën.

LinkedIn | e-mail

Fatma Dibooglu

office manager

Fatma is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering waarbij zij het team van juristen van Muller & Eilbracht op operationeel niveau ondersteunt in communicatie, financiën en HR. Met 15 jaar werkervaring is zij als een vis in het water als het om organisatiemanagement gaat.

e-mail

Michiel Eilbracht

bedrijfsondersteuning & ICT

Michiel zorgt ervoor dat alles op het technische vlak bij Muller & Eilbracht vlekkeloos verloopt. Daarnaast heeft Michiel ruime kennis en ervaring in de muziekbranche, al dan niet in relatie tot het IE recht.

e-mail

OVER ONS

Alle intellectueel eigendom specialismen onder 1 dak

Al meer dan 40 jaar is juridisch adviesbureau Muller & Eilbracht het adres voor zaken die te maken hebben met het intellectueel eigendom. Van auteursrecht, octrooien, merkbescherming, modelregistratie tot het bestrijden van oneerlijke concurrentie. Onze dagelijkse missie? Merken, technische werkwijzen en producten van onze klanten succesvol beschermen. Dat doen we met een open blik, eerlijk en effectief.

WAAROM MULLER & EILBRACHT

40+ jaar vakmanschap in IE recht

In ruim 40 jaar hebben we zeer gedegen ervaring in het IE recht opgedaan waarvan u profiteert. Op nationaal- en internationaal niveau.

Verstand van juridische zaken

Bij Muller & Eilbracht werkt u samen met juridisch specialisten, merk- en octrooigemachtigden met verstand van zaken als het om intellectueel eigendom gaat.

Wetboek is geen uitgangspunt

We gaan voor praktische probleemoplossingen. Niet het wetboek is het uitgangspunt, maar de situatie en de wensen van u als klant. Van daaruit zoeken wij naar een – niet noodzakelijk juridische – oplossing die we toetsen aan de wet.

Van internationaal naar lokaal

De wereld is onze playground. Als juridisch specialisten werken we zowel nationaal als internationaal. Internationale vraagstukken vertalen we moeiteloos naar lokale oplossingen.

Voor startup en multinational

Van innovatieve startup tot gevestigde multinational. Iedereen die te maken krijgt met het intellectueel eigendomsrecht staan wij met de beste raad en daad bij.

Duurzame klantrelaties

Soms zijn we de troubleshooter en springen we snel bij in een lopende zaak. Veel vaker zijn we langdurig betrokken bij klanten en merken. Investeren in duurzame relaties zien we als onmisbare pijler voor uw, en daarmee, ons succes.

Met recht specialisten in intellectueel eigendom

Iemand kopieert uw product. Of gebruikt zo maar uw merk. Voorkom inbreuk en bescherm uw intellectueel eigendom. De juristen en merk- en octrooigemachtigden van Muller & Eilbracht weten feilloos hoe. En regelen het van A tot Z.

Intellectueel eigendomsrecht praktisch en creatief inzetten

is een kunst

 

Een kunst die wij als juridisch adviesbureau met 40+ jaar ervaring in het intellectueel eigendomsrecht verstaan. Op nationaal en internationaal niveau. Deze zetten wij in om producten, uitvindingen of merken duurzaam en effectief te beschermen tegen namaak en misbruik. Voor ondernemers en de creatieve industrie. Met maar één doel: recht doen aan u als ontwerper, maker of uitvinder.

year

cases

clients

coffee

WAT WIJ DOEN

~

Intellectueel eigendom

Als (mode)ontwerper, conceptdenker of productontwikkelaar wilt u uw werk goed beschermen zodat niemand uw creatie zo maar gebruikt. Dat kan via het intellectueel eigendomsrecht, de specialisatie van Muller & Eilbracht. Lees meer

Auteursrecht of copyright

Het auteursrecht kan bestaan op een boek, schilderij, maar ook op een website of tattoo. Onze juridisch specialisten helpen u bij het beschermen en handhaven van dit recht. Lees meer

Merk

Wilt u het fijne weten over merkbescherming? Vraag de merkenspecialisten van Muller & Eilbracht. Zij kennen het klappen van de zweep als het om merkregistratie en merkbewaking gaat. Lees meer

Octrooi

Een uitvinding die de wereld gaat veroveren. De experts in octrooirecht en de octrooigemachtigden van Muller & Eilbracht vertellen u wat te doen om dit exclusief te beschermen en wat de vereisten zijn voor een octrooi. Lees meer

Bescherming model

Bescherm het uiterlijk van uw product of gebruiksvoorwerp effectief met het modelrecht. Onze juridische specialisten in modelrecht vertellen hoe. Lees meer

Bestrijding oneerlijke mededinging of concurrentie

Als ondernemer wilt u ontwikkelde producten en opgebouwde kennis goed beschermen. Soms ligt de oplossing in het bestrijden van oneerlijke concurrentie en niet het intellectueel eigendomsrecht. Lees meer

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.
De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.

Ontmoet de specialisten in intellectueel eigendom

De merk- en octrooigemachtigden en juristen van Muller & Eilbracht maken het verschil.
Maak kennis met de specialisten in het 
intellectueel eigendomsrecht (IE recht). Stuk voor stuk ervaren juridisch adviseurs.

Paul Eilbracht

juridisch IE adviseur

David Krantz

juridisch IE adviseur

Wim van Dokkum

Nederlands- en Europees octrooigemachtigde

Cécile Eilbracht

juridisch IE adviseur

Coen Groenenberg

juridisch IE adviseur

Mélissa van Assche

octrooi-assistent/jurist IE recht

Fatma Dibooglu

office manager

Caballerofabriek

Van auteursrecht, octrooien, merkbescherming, modelregistratie tot bestrijding van oneerlijke concurrentie. Dagelijks werken we als adviseurs in het intellectueel eigendomsrecht aan het registreren en beschermen van creatieve uitingen, vernieuwende werkwijzen en mooie merken. Dat doen we vanuit het kloppende creatieve hart van Den Haag: de dynamische Caballerofabriek. Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Bel ons en kom langs!

NEEM CONTACT OP

10 + 14 =